Richtlijnen auteurs

Artikel indienen

Stuur uw kopij in digitale vorm als Word-document naar het redactiesecretariaat van het Tijdschrift voor Psychotherapie: tijdschrift@psychotherapie.nl. Geef uw bestand daarbij een titel bestaand uit auteursachternaam, datum en trefwoord, bijv. smit09112017psychoeducatie. Vermeld in de begeleidende mail uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Om het publicatieproces zonder vertraging te laten verlopen vragen wij u de richtlijnen voor auteurs te volgen.

Aanbiedingsbrief

Manuscripten dienen vergezeld te zijn van een aanbiedingsbrief. Deze bevat de volgende onderdelen.

Motivatie

Maak de redactie in enkele zinnen duidelijk waarom dit artikel in het tijdschrift moet verschijnen, waarom u voor het Tijdschrift voor Psychotherapie heeft gekozen.

Rubriek

Geef aan tot welke rubriek uw manuscript behoort.

 • Artikelen: 6000 woorden.
 • Forumbijdrage: 4000 woorden (voor reacties, replieken en duplieken: de helft).
 • Column: 1500 woorden.
 • Gelezen/ recensies: 2000 woorden. Klik hier voor de richtlijnen van deze rubriek.
 • Gehoord/ verslagen: 2000 woorden. Klik hier voor de richtlijnen van deze rubriek.
 • Signalement/ korte recensie buiten de vakliteratuur: 200-400 woorden.

Verklaring

De volgende tekst dient in de aanbiedingsbrief te worden opgenomen: ‘Alle auteurs, (geef alle namen) en ondergetekende, verklaren zich akkoord met de tekst van het manuscript. Er zijn geen conflicterende belangen.’

Ondertekening

De eerste auteur en corresponderend auteur dient/dienen de aanbiedingsbrief, inclusief datum, te ondertekenen. Graag volledige adresgegevens inclusief e-mailadres toevoegen van eerste auteur en ook van corresponderend auteur als deze verschilt van de eerste auteur.


E-learning

 • Met ingang van 2020 biedt het tijdschrift e-learningmodules aan. De basis van een e-learningmodule wordt gevormd door een artikel waar 12 tot 15 toetsvragen aan worden gekoppeld. Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van een e-learningmodule.
 • Indien uw artikel geschikt wordt bevonden voor een e-learningmodule, zullen wij uw medewerking vragen bij het tot stand brengen hiervan.

 Acceptatie voor publicatie

 • De redactie accepteert alleen Nederlandstalige bijdragen die nog niet elders zijn gepubliceerd of door een ander tijdschrift zijn geaccepteerd. Bied een bijdrage niet tegelijkertijd aan bij een ander tijdschrift.
 • De redactie heeft wel belangstelling voor bewerking van een artikel dat door een niet-Nederlandstalig tijdschrift is gepubliceerd of geaccepteerd (zogenoemde dubbelpublicatie). Vermeld bij indiening dat het om een dubbelpublicatie gaat, geef een referentie van het andere artikel en zorg dat u schriftelijke toestemming heeft van de houder van het copyright. Mail deze verklaring naar tijdschrift@psychotherapie.nl en stuur een kopie van de eerdere publicatie (als pdf) mee.
 • De auteur heeft de verantwoordelijkheid herkenbaarheid van patiënten te voorkomen. De redactie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele klachten  van patiënten die zich in de beschrijving (menen te) herkennen.
 • Nadat uw tekst anoniem is beoordeeld, ontvangt u bericht van de redactie. Een van de redacteuren wordt uw contactredacteur die met u het verdere proces doorloopt.
 • De redactie behoudt zicht het recht voor taalkundige veranderingen zonder overleg aan te brengen, er daarbij voor wakend dat de strekking van de tekst niet wordt beïnvloed.
 • Over niet-geaccepteerde artikelen worden auteurs met opgaaf van redenen geïnformeerd.

Auteursrecht

Behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen, mogen publicaties niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de redactie. Mocht een auteur zijn of haar artikel willen gebruiken in het kader van (commerciële) nascholing, dan geldt de regeling voor kopieën voor docenten/ opleiders. De inhoud van deze regeling kunt u opvragen bij het redactiesecretariaat.

Herpublicatie

Wanneer u een artikel dat al bij ons is gepubliceerd ergens anders wilt publiceren, dan moet er een duidelijke bronvermelding van de oorspronkelijke publicatie in het Tijdschrift voor Psychotherapie worden gedaan.

Auteursexemplaar

De auteur ontvangt na het verschijnen een pdf van het artikel en exemplaren van het nummer van het tijdschrift waarin het artikel is gepubliceerd.

Auteursrichtlijnen

Algemeen

 • Gebruik de officiële spelling: Woordenlijst Nederlandse taal (het 'groene boekje') en Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal. Schrijf goed leesbaar, toegankelijk Nederlands.
 • Vermijd onnodig gebruik van vreemde talen en jargon. Schrijf kort en krachtig en houd u aan het maximum aantal woorden van de beoogde rubriek.
 • Schrijf afkortingen van bijvoorbeeld behandelmethoden of meetinstrumenten altijd eerst een keer voluit.
 • Engelse termen de eerste keer schuingedrukt weergeven.

Titelpagina

Met volledige titel, beknopt maar informatief; namen en voornamen van de auteurs, totaal aantal woorden (inclusief álle onderdelen) en aantal tabellen en figuren.

Samenvatting

Maximaal 150 woorden met vermelding van het doel of de aanleiding tot het artikel, de gevolgde werkwijze en de belangrijkste bevindingen en conclusies.

Summary

Een precieze vertaling van de Nederlandse samenvatting; met de vertaalde titel als kop boven de summary.

Leerdoelen

Formuleer drie tot zes leerdoelen om de relevantie voor de praktijk duidelijk te maken. Klik hier voor een uitgebreide toelichting.

Dankbetuiging/verantwoordingsnoot

Personen die een specifieke bijdrage aan de inhoud van het artikel hebben geleverd, met omschrijving van hun bijdrage.

Personalia

Namen van de auteurs met kort basisopleiding, beroep, functie en werkkring, en het e-mailadres (bij meerdere auteurs alleen het e-mailadres van eerste auteur).

Titel en kopjes

 • Houd de titel kort en bondig, gebruik eventueel een ondertitel.
 • Kopjes bestaan bij voorkeur uit twee á drie woorden.

Opbouw

 • Eerst een inleiding, met de vraagstelling en een overzicht van de opbouw van het artikel, en ter afsluiting een conclusie of discussie. 
 • Goed van elkaar te onderscheiden paragrafen (en eventueel subparagrafen) met kopjes.
 • Tussenkopjes bestaan uit maximaal drie woorden. 
 • Gebruik alinea’s om massieve blokken tekst te onderbreken (geen witregels).
 • Gebruik paginanummering.

Tabellen en figuren

 • Tabellen aanleveren in Word als aparte bestanden met in de tekst duidelijke aanwijzing voor plaatsing.
 • Tekeningen en schema’s aangeduid en genummerd als figuur. 

Literatuur

Controleer of alle verwijzingen in de tekst ook in de literatuurlijst (aan het eind van het artikel) voorkomen, en omgekeerd: of er in de literatuurlijst geen literatuur voorkomt waarnaar in de tekst niet verwezen wordt.

Het tijdschrift houdt zich aan de APA-normen voor literatuur, zie voor een overzicht: apastyle.apa.org

Literatuurverwijzingen in de tekst

Directe verwijzingen in de tekst

 • Bij 1 auteur volgt na de achternaam tussen haakjes het jaar van publicatie; ‘Gottman (2004) concludeert…’.
 • Bij 2 auteurs: Boscolo en Bertrando (1993).
 • Bij 3 auteurs: Keyes, Shmotkin en Ryff (2002)
 • Bij 4 en meer auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld: ‘Kok en anderen (2008) wezen hier eerder op’.

Indirecte verwijzingen

 • Bij 1 auteur (Shirk, 1995).
 • Bij 2 auteurs: (Sabbe & Claes, 2006).
 • Bij 3 auteurs: (Keyes, Shmotkin & Ryff, 2002).
 • Bij 4 en meer auteurs (Pieters e.a., 1999). Gebruik e.a. in plaats van et al.
 • Plaats verwijzingen naar meerdere referenties in de tekst (tussen haakjes) in chronologische volgorde, gevolgd door alfabetische volgorde (Rümke, 1957; Van Praag, 1999; Van Harten e.a., 2015).
 • Worden van dezelfde auteur of groep auteurs meer publicaties uit eenzelfde jaar aangehaald, dan dienen ze te worden onderscheiden door 'a', 'b', enzovoort, achter het jaartal.
 • Verwijzing naar pagina's, bijvoorbeeld in geval van citaten, geschiedt na vermelding van het jaar.

Literatuurlijst

Wordt alfabetisch op de eerste hoofdletter van de achternaam van de eerste auteur gerangschikt. Hierbij komt ‘Smit, T.’ voor ‘Smith, A.’ Meerdere publicaties van dezelfde auteur worden oplopend per jaar geordend. Publicaties met coauteurs komen na solopublicaties, gealfabetiseerd op opeenvolgende auteurs en pas daarna op jaar. Dus: eerst Johnson, S.M. (2004), daarna Johnson, S.M., & Wayne, D. (2002), daarna Johnson, S.M., & Whiffen, V. (1999).

Cursiveer de titels van boeken en tijdschriften. Schrijf namen van tijdschriften voluit. Bij artikelen uit tijdschriften of verzamelbundels worden de pagina’s vermeld. Houd u exact aan de hieronder aangegeven interpunctie en volgorde van gegevens. In Engelstalige boektitels, waar veel hoofdletters worden gebruikt, schrijven wij alleen hoofdletters bij het eerste woord van de titel of subtitel.

 • Boek: Olson, D.H., & Mc Cubbin, H.J. (1983). Families - What makes them work. Los Angeles: Sage Publications.
 • Artikel uit tijdschrift: Fingerman, K.L., Hay, E.L., & Birditt, K.S. (2004). The best of ties, the worst of ties: close, problematic, and ambivalent social relationships. Journal of Marriage and Family, 66, 792-808.
 • Artikel uit bundel: Segal, L. (1991). Brief therapy - The MRI-approach. In A.S. Gurman & D.P. Kniskern (eds.), Handbook of family therapy, vol. 2 (pp. xxx-xxx). New York: Brunner/Mazel.
 • Hoofdstuk van een boek: Brown, B.B., & Larson, J. (2009). Peer relationships in adolescence. In R.M. Lerner & S. Steinberg (eds.), Handbook of adolescent psychology (pp. 74-103). Hoboken: John Wiley & Sons.

  De literatuurlijst reserveren we voor onveranderlijke, duurzame bronnen (bronnen waarin de lezer hetzelfde aantreft als de schrijver van het artikel). Dat betekent dat we sommige internetvindplaatsen in de literatuurlijst opnemen, zoals verwijzingen naar rapporten, richtlijnen, Kamerstukken en verslagen. Bijvoorbeeld: Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ. Richtlijn ADHD bij kinderen en jeugdigen. Utrecht: Trimbos-instituut; 2007.
  http://www.ggzrichtlijnen.nl/index.php?pagina=/richtlijn/item/pagina.php&id=741&richtlijn_id=66.

  Internetvindplaatsen die tijdelijke informatie bevatten, worden tussen haakjes in de lopende tekst aangehaald, bijvoorbeeld: 'Op de website van het tijdschrift is een verzameling meetinstrumenten te vinden (http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments).'

  Auteursinstructies downloaden?

  Klik hier als u bovenstaande instructies wilt downloaden als pdf.