Richtlijnen auteurs

Inleiding

Het Tijdschrift voor Psychotherapie is een uitgave van de Stichting Tijdschrift voor Psychotherapie en uitgeverij de Tijdstroom. Het tijdschrift verschijnt 6 maal per jaar.

Leden van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie krijgen online toegang tot het digitale tijdschrift en korting op een folioabonnement, als onderdeel van hun lidmaatschap. Niet leden en instellingen kunnen zich abonneren via de uitgever, de Tijdstroom.

Artikel indienen

Stuur uw kopij in digitale vorm als Word-document naar het redactiesecretariaat van het Tijdschrift voor Psychotherapie, e-mailadres: tijdschrift@psychotherapie.nl. Geef uw bestand daarbij een titel bestaand uit auteursachternaam, datum en trefwoord, bijv. smit09112017psychoeducatie. Vermeld in de begeleidende mail uw naam, telefoonnummer en contacte-mailadres. Om het publicatieproces zonder vertraging te laten verlopen vragen wij u de richtlijnen voor auteurs (hyperlink) te volgen.

Aanbiedingsbrief

Manuscripten dienen vergezeld te zijn van een aanbiedingsbrief. Deze bevat de volgende onderdelen.

Motivatie

Maak de redactie in enkele zinnen duidelijk waarom dit artikel in het tijdschrift moet verschijnen, waarom u voor het Tijdschrift heeft gekozen.

Rubriek

Geef aan tot welke rubriek uw manuscript behoort.

 • Artikelen: 6000 woorden.
 • Forumbijdrage: 4000 woorden (voor reacties, replieken en duplieken: de helft).
 • Column: 1500 woorden.
 • Gelezen/ recensies: 2000 woorden.
 • Gehoord/ verslagen: 2000 woorden.

Verklaring

De volgende tekst dient in de aanbiedingsbrief te worden opgenomen: ‘Alle auteurs, (geef alle namen) en ondergetekende, verklaren zich akkoord met de tekst van het manuscript. Er zijn geen conflicterende belangen.’

Ondertekening

De eerste auteur en corresponderend auteur dient/dienen de aanbiedingsbrief, inclusief datum, te ondertekenen. Graag volledige adresgegevens inclusief e-mailadres toevoegen van eerste auteur en ook van corresponderend auteur als deze verschilt van de eerste auteur.

Acceptatie voor publicatie

De redactie accepteert alleen Nederlandstalige bijdragen die nog niet elders zijn gepubliceerd of door een ander tijdschrift zijn geaccepteerd. Bied een bijdrage niet tegelijkertijd aan bij een ander tijdschrift.

De redactie heeft wel belangstelling voor bewerking van een artikel dat door een niet-Nederlandstalig tijdschrift is gepubliceerd of geaccepteerd (zogenaamde dubbelpublicatie). Vermeld bij indiening dat het om een dubbelpublicatie gaat, geef een referentie van het andere artikel en zorg dat u schriftelijke toestemming heeft van de houder van het copyright. Mail deze verklaring en stuur een kopie van de eerdere publicatie (als pdf) mee.

De auteur heeft de verantwoordelijkheid herkenbaarheid van patiënten te voorkomen. De redactie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele klachten van patiënten die zich in de beschrijving (menen te) herkennen.

Nadat uw tekst anoniem is beoordeeld, ontvangt u bericht van de redactie. Een van de tijdschriftredacteuren wordt uw contactredacteur die met u het verdere proces doorloopt.

De redactie behoudt zich het recht voor ook in later stadium kleine taalkundige veranderingen zonder overleg aan te brengen, er daarbij voor wakend dat de tekst niet wordt beïnvloed.

Over niet geaccepteerde artikelen worden auteurs met opgaaf van redenen geïnformeerd.

Auteursrecht

Het auteursrecht van bijdragen die gepubliceerd worden in het Tijdschrift voor Psychotherapie blijft berusten bij de auteur(s), met dien verstande dat voor het elders openbaar maken of vermenigvuldigen de schriftelijke toestemming van de uitgever (uitgeverij De Tijdstroom) en van de redactie vereist is.

Auteursexemplaar

Auteurs ontvangen desgewenst extra exemplaren van het nummer van het tijdschrift waarin hun bijdrage is gepubliceerd. Zij kunnen dit, met opgave van het gewenste postadres, aangeven bij tijdschrift@psychotherapie.nl.

Auteursrichtlijnen

Algemeen

Gebruik de officiële spelling: Woordenlijst Nederlandse taal (het 'groene boekje') en Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal. Schrijf goed leesbaar, toegankelijk Nederlands, vermijd onnodig gebruik van vreemde talen en jargon. Schrijf kort en krachtig en houd u aan het maximum aantal woorden van de beoogde rubriek.

Schrijf afkortingen van bijvoorbeeld behandelmethoden of meetinstrumenten altijd eerst een keer voluit. Als het Engelstalige termen betreft de eerste keer schuingedrukt weergeven.

Titelpagina

Met volledige titel, beknopt maar informatief; namen en voornamen van de auteurs, totaal aantal woorden (inclusief álle onderdelen) en aantal tabellen en figuren.

Samenvatting

Maximaal 150 woorden met vermelding van het doel of de aanleiding tot het onderzoek, de gevolgde werkwijze en de belangrijkste bevindingen en conclusies.

Summary

Een precieze vertaling van de Nederlandse samenvatting; met de vertaalde titel als kop boven de summary.

Dankbetuiging/verantwoordingsnoot

Personen die een specifieke bijdrage aan de inhoud van het artikel hebben geleverd, met omschrijving van hun bijdrage.

Personalia

Namen van de auteurs met kort basisopleiding, beroep, functie en werkkring, en het e-mailadres (bij meerdere auteurs alleen het emailadres van eerste auteur).

Titel en kopjes

Houd de titel kort en bondig, gebruik eventueel een ondertitel.

Kopjes bestaan bij voorkeur uit twee á drie woorden.

Opbouw

Eerst een inleiding, met de vraagstelling en een overzicht van de opbouw van het artikel, en ter afsluiting een conclusie of discussie. Goed van elkaar te onderscheiden paragrafen (en eventueel subparagrafen) met kopjes. Gebruik alinea’s om massieve blokken tekst te onderbreken.

Tabellen en figuren

Aangeleverd als aparte bestanden met in de tekst duidelijke aanwijzing voor plaatsing. Tekeningen en schema’s aangeduid en genummerd als figuur. Gebruik voor tabellen de APA-normen: http://specials.han.nl/sites/studiecentra/auteursrechten/bronnen-vermelden/apa-handleiding/.

Literatuur

Het is de verantwoordelijkheid van auteurs dat de verwijzingen naar de literatuur in het ingezonden artikel accuraat zijn.

Controleer of alle verwijzingen in de tekst ook in de literatuurlijst (aan het eind van het artikel) voorkomen, en omgekeerd: of er in de literatuurlijst geen literatuur voorkomt waarnaar in de tekst niet verwezen wordt.

Het tijdschrift houdt zich aan de APA-normen voor literatuur, zie voor een overzicht: http://specials.han.nl/sites/studiecentra/auteursrechten/bronnen-vermelden/apa-handleiding/.

Literatuurverwijzingen in de tekst

Directe verwijzingen in de tekst

 • Bij 1 auteur volgt na de achternaam tussen haakjes het jaar van publicatie; ‘Gottman (2004) concludeert…’.
 • Bij 2 auteurs: Boscolo en Bertrando (1993).
 • Bij 3 en meer auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld: ‘Kok en anderen (2008) wezen hier eerder op’.

Indirecte verwijzingen

 • Bij 1 auteur (Shirk, 1995).
 • Bij 2 en 3 auteurs: (Sabbe & Claes, 2006).
 • Bij 4 en meer auteurs (Pieters e.a., 1999). Gebruik e.a. in plaats van et al.
 • Plaats verwijzingen naar meerdere referenties in de tekst (tussen haakjes) in chronologische volgorde, gevolgd door alfabetische volgorde (Rümke, 1957; Van Praag, 1999; Van Harten e.a., 2015).
 • Worden van dezelfde auteur of groep auteurs meer publicaties uit eenzelfde jaar aangehaald, dan dienen ze te worden onderscheiden door 'a', 'b', enzovoort, achter het jaartal.
 • Verwijzing naar pagina's, bijvoorbeeld in geval van citaten, geschiedt na vermelding van het jaar.

Literatuurlijst

Wordt alfabetisch op de eerste hoofdletter van de achternaam van de eerste auteur gerangschikt. Hierbij komt ‘Smit, T.’ voor ‘Smith, A.’ Meerdere publicaties van dezelfde auteur worden oplopend per jaar geordend. Publicaties met coauteurs komen na solopublicaties, gealfabetiseerd op opeenvolgende auteurs en pas daarna op jaar. Dus: eerst Johnson, S.M. (2004), daarna Johnson, S.M. & Wayne, D. (2002), daarna Johnson, S.M. & Whiffen, V. (1999).

Cursiveer de titels van boeken en tijdschriften. Schrijf namen van tijdschriften voluit. Bij artikelen uit tijdschriften of verzamelbundels worden de pagina’s vermeld. Houd u exact aan de hieronder aangegeven interpunctie en volgorde van gegevens. In Engelstalige boektitels, waar veel hoofdletters worden gebruikt, schrijven wij alleen hoofdletters bij het eerste woord van de titel of subtitel.

 • Boek: Olson, D.H., & Mc Cubbin, H.J. (1983). Families - What makes them work. Los Angeles: Sage Publications.
 • Artikel uit tijdschrift: Fingerman, K.L., Hay, E.L., & Birditt, K.S. (2004). The best of ties, the worst of ties: close, problematic, and ambivalent social relationships. Journal of Marriage and Family, 66, 792–808.
 • Artikel uit bundel: Segal, L. (1991). Brief therapy - The MRI-approach. In A.S. Gurman & D.P. Kniskern (eds.), Handbook of family therapy, vol. 2 (pp. xxx-xxx). New York: Brunner/Mazel.
 • Hoofdstuk van een boek: Brown, B.B., & Larson, J. (2009). Peer relationships in adolescence. In R. M. Lerner & S. Steinberg (eds.), Handbook of adolescent psychology (pp. 74-103). Hoboken: John Wiley & Sons.

  De literatuurlijst reserveren we voor onveranderlijke, duurzame bronnen (bronnen waarin de lezer hetzelfde aantreft als de schrijver van het artikel). Dat betekent dat we sommige internetvindplaatsen in de literatuurlijst opnemen, zoals verwijzingen naar rapporten, richtlijnen, Kamerstukken en verslagen. Bijvoorbeeld: Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ. Richtlijn ADHD bij kinderen en jeugdigen. Utrecht: Trimbos-instituut; 2007.
  http://www.ggzrichtlijnen.nl/index.php?pagina=/richtlijn/item/pagina.php&id=741&richtlijn_id=66.

  Internetvindplaatsen die tijdelijke informatie bevatten, worden tussen haakjes in de lopende tekst aangehaald, bijvoorbeeld: 'Op de website van het tijdschrift is een verzameling meetinstrumenten te vinden (http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments).'